Disclaimer

Iedereen kansen geven om zichzelf te kunnen onderscheiden. Dat is ons doel en daarom houden we het graag simpel. We willen niet alles compleet dichttimmeren, maar soms ontkomen we er niet aan om juridische jargon te gebruiken. Laten we er dus vanuit gaan dat we deze voorwaarden niet nodig zullen hebben, maar om het toch te kunnen voorkomen gelden deze spelregels voor het gebruik van onze website en diensten.

Algemene voorwaarden

Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de informatie op deze website kunnen daarentegen geen enkele rechten worden ontleend.

Onze voorwaarden beheren elk gebruik van onze diensten, waaronder gebruik van onze website, deelname aan onze activiteiten, gebruik van acties en alle andere verleende diensten. De toepassing van andere voorwaarden wordt hierbij nadrukkelijk afgewezen.

Hydro-Sano b.v. garandeert niet dat alle onderdelen van onze website en diensten altijd en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn en functioneren. De diensten worden geleverd op basis van een inspanningsverplichting / “as is” basis.

Hydro-Sano b.v. accepteert geen aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect, die ontstaat of is ontstaan door gebruik van de diensten, het gebruik van de binnen de diensten aanwezige informatie, het gebruik van onjuiste en/of onvolledige gegevens, het niet-beschikbaar zijn en/of het niet functioneren van de geleverde diensten.

We sluiten uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit. De genoemde beperking komt te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet / bewuste roekeloosheid vanuit Hydro-Sano b.v.

Aansprakelijkheid van Hydro-Sano b.v., uit hoofde van een tekortkoming in de nakoming van onze verplichtingen uit deze spelregels, onrechtmatige daad of anders, is uitgesloten, voor zover dit dwingendrechtelijk is toegestaan. Als we toch aansprakelijk zijn richting jou voor schade uit welke hoofde dan ook, is dit beperkt tot directe schade en tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door onze aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. De totale aansprakelijkheid van richting jou zal nooit meer bedragen dan EUR 500,-

Onze diensten maken het mogelijk dat gebruikers en leveranciers rechtstreeks met elkaar in contact kunnen komen. Hydro-Sano b.v.  heeft geen enkele invloed op de afspraken die tussen gebruikers en leveranciers worden gemaakt. We hebben dan ook geen invloed op de (inhoud van de) aanbiedingen die door leveranciers worden gedaan en of de (wijze waarop de) aanbieders uitvoering hebben gegeven aan de aanbieding.

Onze diensten kunnen hyperlinks bevatten waarmee je onze website verlaat en op websites van derden terecht komt.  Hydro-Sano b.v. heeft geen zeggenschap over de websites of diensten van derden. Het kan dus zijn dat op het gebruik van die websites of diensten andere voorwaarden van toepassing zijn. Hydro-Sano b.v. accepteert geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de werking en/of inhoud van websites van derden.

Alle IE- en auteursrechten met betrekking tot de diensten, de toegankelijk gemaakte informatie, teksten, look-and-feel, templates, video-, audio- en beeld- of fotomateriaal, berusten bij Horeca Netwerk en/of haar partners / licentiegevers.  Hydro-Sano b.v. geeft je als gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de diensten, voor het doel als opgenomen in deze spelregels.

Vanuit Hydro-Sano b.v.  kunnen wij de spelregels op elk moment en zonder aanleiding wijzigen en/of aanvullen. Blijf je gebruik maken van onze diensten na verandering van onze spelregels? Dan accepteer je daarmee automatisch de veranderde regels. Stem je niet in met de veranderde spelregels? Neem dan gerust contact met ons op om je account te verwijderen of kies ervoor om onze diensten niet meer te gebruiken.

Hydro-Sano b.v. mag rechten en verplichtingen uit deze spelregels overdragen aan derden en zal je daar van op de hoogte stellen. Ga je niet akkoord met de overdracht aan een derde, neem dan contact met ons op of staak het gebruik van onze diensten.

Is één van de spelregels nietig of vernietigbaar, of om een andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig, dan blijven de overige spelregels gewoon van kracht. Hydro-Sano b.v. spant zich bij een ongeldige spelregel in deze te vervangen door een die wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze spelregels, zoveel mogelijk lijken op die van de ongeldige spelregel.

Op deze spelregels en al het gebruik van onze diensten is Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen die tussen jou en Hydro-Sano b.v. ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Overijssel, tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil anders moet worden voorgelegd.

Promotievoorwaarden:

Binnen de diensten van Hydro-Sano b.v. worden promoties getoond die worden aangeboden door onze partners.  Hydro-Sano b.v. vervult slechts een faciliterende rol door aanbieder en gebruiker met elkaar in contact te brengen. Wij hebben dan ook geen invloed op de inhoud van promoties en zijn niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor onjuiste of onvolledige informatie in de promoties en / of de afhandeling hiervan.

Aan een promotie kunnen aanvullende voorwaarden zijn verbonden. Deze actievoorwaarden kunnen afwijken van deze spelregels. De actievoorwaarden die daarin benoemd staan zijn op dat moment leidend.

Getoonde promoties zijn niet inwisselbaar voor contanten of andere prijzen en kunnen niet ingewisseld worden voor diensten/producten van Hydro-Sano b.v. of betrokken partijen. Voor geweigerde of niet geclaimde en/of niet opgehaalde promoties of prijzen geldt geen vervangingswaarde. Bij weigering of niet ophalen van een prijs vervalt deze aan de betreffende aanbieder.

Je mag alleen deelnemen aan promoties als je ouder dan 18 jaar bent. Je garandeert dat de voor de promotie verstrekte persoonsgegevens correct, volledig en up-to-date zijn. Hydro-Sano b.v. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet correct, volledig of up-to-date zijn van de door jou verstrekte informatie.

Deelname aan een promotie is uitgesloten voor medewerkers van  Hydro-Sano b.v. en andere personen die op enige wijze direct of indirect in organisatorische zin bij de promoties betrokken zijn.

Hydro-Sano b.v. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebruik, misbruik of het mislopen van een promotie. Ook zijn wij niet verantwoordelijk voor enige aanvullende kosten die voortvloeien uit deelname aan een promotie.

Wijzigingen

Wij kunnen de informatie in deze algemene voorwaarden en disclaimer zonder aankondiging wijzigen. Wijzigingen zijn bijvoorbeeld nodig als wij onze website aanpassen of als de wetgeving wordt aangepast. Wij raden je aan om regelmatig na te gaan of de aangeboden informatie en de tekst van deze algemene voorwaarden zijn gewijzigd. *laatst gewijzigd: maart 2019*