Voorwaarden & condities

Leveringsvoorwaarden Hydro-Sano bv

1.  ​Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbidding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Hydro-Sano bv gevestigd te Almere verder te noemen ”H-S” , te leveren producten en diensten, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk door partijen is overeengekomen.
 1. In deze algemene voorwaarden wordt met “ de klant” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via ”H-S”goederen en/of diensten bestelt en/of koopt.

2.  Totstandkoming en wijziging overeenkomst

 • Alle aanbiedingen en offertes door, ”H-S” in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van ”H-S” of door feitelijke uitvoering door ”H-S” komt een overeenkomst tot stand.
 • Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gebruikswaarde en kleuren strekken uitsluitend ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van ”H-S”
  • Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van ”H-S” ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook ná de totstandkoming van de overeenkomst.

3.  Uitvoering van de overeenkomst

 • Levering vindt plaats volgens de geldende Incoterm: Ex works (= af fabriek) Indien de klant afname op het overeengekomen weigert, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigde de producten voor rekening en risico van de klant op te slaan.
 • Goederen gelden als geleverd, zodra ”H-S” de klant ervan in kennis heeft gesteld dat de goederen – al dan niet nog geheel of gedeeltelijk te monteren, bij ”H-S” of bij een derde klaar staan om door de klant te worden afgehaald of om in opdracht van de klant te worden verzonden

Vanaf het moment van leveren komen de geleverde goederen voor risico van de klant.

 • Indien partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat ”H-S” het transport van de goederen verzorgt, zijn zowel de kosten als het risico van verlies of diefstal of schade tijdens het transport voor rekening van ”H-S”
 • Indien art 3.3 van toepassing is, is het risico en de schade beperkt tot een maximum van de waarde van de goederen en kan ”H-S” slechts gehouden worden deze schade te vergoeden dan wel (dezelfde) vervangende goederen te leveren.
 • De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door ”H-S” steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel als mogelijk in acht worden genomen, doch zijn nooit bindend.

4.  Prijzen

 • Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere (overheids) heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 • De in de aanbiedingen van ”H-S” weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en heffingen en andere voor het prijspeil rellenante factoren. Indien na de (order) bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt is ”H-S” gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.

Indien krachtens dit artikel tot een prijsverhoging wordt overgegaan en deze verhoging méér bedraagt dan 5 % is de klant gerechtigd binnen 10 werkdagen na aankondiging van deze prijsverhoging de overeenkomst schriftelijk te annuleren.

5.  Betaling

 • Betaling dient steeds plaats te vinden binnen de overeengekomen termijn. De klant is NIET gerechtigd om enige vordering op ”H-S” te verrekenen met de door ”H-S” in rekening gebrachte bedragen.
 • ”H-S” heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde goederen en/of diensten per deellevering te factureren.
 • Betaling geschiedt door storten of overmaking op een door ”H-S” aangewezen bankrekening. ”H-S” heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door ”H-S” , totdat zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door ”H-S” is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is ”H-S” bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor de daaruit voor ”H-S” voortvloeiende schade.
 • ”H-S” is gerechtigd de afgifte van goederen die zij voor de klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de klant aan ”H-S” verschuldigde bedragen volledig zijn voldaan.
 • Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is deklast van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De klant is aan ”H-S” vanaf het moment van verzuim de wettelijke handelsrente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a BW.
 • Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de klant een boete verschuldigd gelijk aan 10% van de door de klant aan ”H-S” verschuldigde hoofdsom inclusief BTW met een minimum van €150, —ongeacht of ”H-S” buitengerechtelijke incassokosten heeft ,moeten maken en onverminderd het recht van ”H-S” om schadevergoeding te vorderen.
 • Onverminderd de overige rechten van ”H-S” uit hoofde van dit artikel 5, is de klant jegens ”H-S” gehouden om incassokosten te vergoeden die ”H-S” heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard – schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.
 • De toepasselijkheid van art 6:92 BW is voor wat betreft het in dit artikel opgenomen boetebeding nadrukkelijk uitgesloten.

6.  Garantie

 • De garantie op geleverde producten bedraagt maximaal 6 maanden of indien wettelijke rechten een afwijkende termijn dwingend voorschrijven geldt deze termijn. Een beroep op een garantie aanspraak kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden.
 • Indien een beroep op garantie van de klant gegrond is, zal ”H-S” – naar keuze van ”H-S” de garantie afwikkelen in de vorm van reparatie of (gelijkwaardige) vervanging.
 • Alle eventuele garantieverplichtingen van ”H-S” vervallen indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van de geleverde goederen door de klant of door de klant ingeschakelde derden of indien die het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld ( maar niet beperkt tot) brand en waterschade, of indien de klant een derde zonder toestemming van ”H-S” wijzigingen in de door ”H-S” geleverde goederen heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.

7.  ​Reclames

 • Eventuele klachten over een door ”H-S” geleverd product of dienst, dienen terstond door de klant aan ”H-S” schriftelijk en gemotiveerd te worden meegedeeld. Indien 10 dagen ná levering zijn verstreken kan door de klant niet meer gerechtvaardigd worden gerestaureerd, tenzij het gebrek ten tijde van de levering redelijkerwijs niet kon worden vastgesteld.

Het staat de klant ten allen tijde vrij vrij een beroep te doen op de voorwaarden uit art 6

 • Indien een klant een beroep doet op de garantieregeling doch dat beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft ”H-S” het recht om de werkzaamheden en kosten van onderzoek en (eventueel) herstel die aan haar zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid bij de klant in rekening te brengen conform de volgende formule: voorrijkosten € 45,— vermeerderd met een bedrag a € 15,

— per 15 minuten voor reparatie/diagnose tijd.

8.  Eigendomsvoorbehoud

 • Alle door ”H-S” te leveren goederen blijven onder alle omstandigheden eigendom van ”H-S”, zolang de klant enige (deel) vordering van ”H-S” waaronder in ieder geval de koopprijs, eventuele installatiekosten, buitengerechtelijke kosten, rentes, boetes en enige andere vorderingen zoals genoemd in art 3:92 lid 2 BW niet heeft voldaan.
 • De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ”H-S” te bewaren en te behandelen.
 • Het is de klant nadrukkelijk NIET toegestaan om de door ”H-S” geleverde goederen, zolang het eigendomsrecht daar niet van is overgegaan aan derden te verpanden, of anderszins te bezwaren, in bruikleen te geven of (gedeeltelijk) over te dragen, behoudens voor zover die (gedeeltelijke) overdracht ter uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van de klant plaats vindt.
 • Indien de klant met de nakoming van haar betalingsverplichting(en) jegens ”H-S” tekort schiet of ”H-S” goede grond heeft te vrezen dat de klant in die verplichting(en) zal tekort schieten, is ”H-S” gerechtigd de onder het eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen.

De klant zal medewerking vervenen en ”H-S” in dergelijk geval te allen tijde vrije toegang verlenen tot haar terreinen/gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van ”H-S”. Na terugneming zal de klant worden gecrediteerd voor de teruggenomen goederen onder aftrek van de gebruikelijke afschrijving en verminderd met de kosten voortvloeiend uit de terugneming.

9.  Ontbinding en beëindiging

 • De klant wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een redelijke gestelde termijn zijn verplichtingen alsnog na te komen.
 • In geval van verzuim van de klant is ”H-S” gerechtigd zonder verdere verplichting tot schadevergoeding of compensatie en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de klant of en/of het door de klant eventueel aan ”H-S” verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.
 • ”H-S” is bevoegd dekovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant surséance van betaling of faillissement aanvraagt dan wel tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een deel van haar bezittingen/vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen vermeerderd met kosten, boetes en rente worden alsdan per direct opeisbaar.

”H-S” zal vanwege deze beëindiging nimmer gehouden zijn tot enige (schade)vergoeding of compensatie.

10.   ​Overmacht

 1. Met betrekking tot overmacht gelden voor partijen de gebruikelijke verplichtingen en aansprakelijkheden als in de wet voorzien dan wel overeenkomstig geldend recht.

11.  Aansprakelijkheid

 1. ”H-S” is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien en voorzover die schade rechtstreeks het gevolg is van opzet, of bewuste roekeloosheid van (medewerkers van) ”H-S”
 1. De totale aansprakelijkheid van ”H-S” zal in alle gevallen beperkt zijn tot vergoeding van de directe schade, waarbij het totale door gebruiker aan de klant te betalen vergoeding uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW)
 1. ”H-S” is niet aansprakelijk te houden voor schade, indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

12.   Geschillen en toepasselijk recht

 1. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.
 1. Op een met ”H-S” gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgevingen en verdragen inclusief koopovereenkomsten overeenkomstig het zgn “ Weens Koopverdrag” zijn nadrukkelijk uitgesloten.
 1. Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van het vestigingsadres van ”H-S”, tenzij partijen overeenstemming bereiken over de inzet van een erkend ‘mediator